Vertrouwenspersoon

Als u contact wilt opnemen met de Vertrouwens Contact Persoon dan kunt u dit doen onder “algemeen – klachten“.

Inleiding
Pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie, zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een goed en stimulerend sportklimaat en zijn dan ook onacceptabel. Het bestuur van SCOM veroordeelt dit soort ’ongewenst gedrag’ en wil het zoveel mogelijk voorkomen. Hoewel SCOM beschikt over gedragsregels waarin staat hoe sporters met elkaar om gaan is het helaas niet mogelijk ongewenst gedrag honderd procent te voorkomen. Hierom heeft het bestuur van SCOM besloten tot het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is er voornamelijk voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hierover met iemand willen praten. Ook ouders en verzorgers van leden kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. 

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennisneemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven.

Voor het opstellen van dit reglement is gebruik gemaakt van de informatie van het Vertrouwenspunt van NOC/NSF.

Werkveld vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP kan worden ingeschakeld voor alle zaken die te maken hebben met ongepast gedrag. Onder ongepast gedrag verstaat het bestuur van SCOM de volgende zaken
•    (Seksuele) intimidatie
•    Agressie en geweld, zowel verbaal door bijvoorbeeld schelden, als fysiek door bijvoorbeeld het slaan of vastgrijpen van een persoon
•    Pesten
•    Discriminatie

Organisatie van de Vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon rapporteert aan het Dagelijks Bestuur (DB). In deze rapportage worden persoonsgegevens anoniem gehouden in verband met de privacy van onze leden. Het DB ontvangt een duidelijke omschrijving van het probleem. Deze informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld binnen het Dagelijks Bestuur. Indien nodig kan het DB-maatregelen treffen om het probleem op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Het DB heeft op haar beurt de taak, wanneer nodig, het bestuur op de hoogte te brengen.

Voorwaarden voor Vertrouwenscontactpersoon.
De Vertrouwenscontactpersoon is:
•    Minimaal 25 jaar.
•    Geen bestuurs- of commissielid en heeft geen uitvoerende kadertaak.
•    Regelmatig aanwezig cq. beschikbaar 
•    Kan iedere vier jaar een VOG tonen.
•    De Vertrouwenscontactpersoon-cursus van het NOC*NSF met goed gevolg afgerond. 

Procedure
1.    Het lid of ouder kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon via scom.vertrouwenspersoon@gmail.com
2.    De VCP gaat op basis van de melding met het lid in gesprek.
3.    De VCP kan contact opnemen met het NOC*NSF. Het NOC*NSF heeft vertrouwenspersonen die alle betrokkenen bij de zaak, kunnen adviseren en bijstaan. 
4.    De VCP kan het betreffende lid adviseren welke vervolgstappen hij of zij kan nemen
5.    Wanneer er direct actie vanuit het bestuur vereist is rapporteert de vertrouwenspersoon direct aan het DB. Het bestuur heeft immers de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. Dit kan zolang er geen sprake is van een strafbaar feit anoniem gebeuren.
6.    Periodiek, per kwartaal, rapporteert de VCP het aantal meldingen en de aard van de meldingen met inachtneming van anonimiteit, aan het DB.

De Vertrouwenscontactpersoon
1.    Wordt periodiek benoemd door het bestuur van SCOM en voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de “voorwaarden Vertrouwenscontactpersoon”.
2.    Behandelt alle zaken vertrouwelijk en waar mogelijk anoniem, zoals beschreven onder het kopje vertrouwelijkheid.
3.    Onderneemt geen actie zonder schriftelijke toestemming van de melder. 
4.    Heeft als taak slachtoffers van ongepast gedrag (zoals aangegeven in het kopje waarvoor kan de VCP worden ingeschakeld) te begeleiden, de melding te onderzoeken en rapport uit te brengen aan het DB.
5.    Adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, op situaties binnen de vereniging die te maken hebben met eventueel ongepast gedrag en de wijze waarop dit te voorkomen is.
6.    Werkt onafhankelijk van het bestuur.
7.    Beschikt over een contactpersoon binnen het Dagelijks Bestuur van SCOM. Wanneer er directe actie vereist is kan hij deze persoon inschakelen.
8.    Licht bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.

Vertrouwelijkheid
1.    Vanwege de persoonlijke aard van de onderwerpen die de VCP zal behandelen belooft hij geheimhouding van de zaken die hij zal vernemen. 
2.    De aantekeningen/rapportage van de VCP blijven vertrouwelijk. 
3.    Uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer de VCP, schriftelijke, toestemming van de melder heeft gehad om de vertrouwelijkheid te doorbreken of wanneer er voldaan wordt aan de redenen zoals omschreven in punt 4.
4.    Wanneer er geen schriftelijke toestemming wordt gegeven voor het doorbreken van de geheimhouding kan de VCP, wanneer wordt voldaan aan de onderstaande punten, de zaak aan het DB voor te leggen. 
    a.    Wanneer alles in het werk is gesteld toestemming te verkrijgen
    b.    De VCP in gewetensnood verkeerd door het handhaven van de geheimhouding
    c.    Er voor de oplossing van het probleem geen andere mogelijkheid is dan het doorbreken van de geheimhouding.
    d.    Het vrijwel zeker is dat het NIET doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of anderen ernstige schade of gevaar zal opleveren.
    e.    De VCP er vrijwel zeker van is dat het doorbreken van de geheimhouding schade aan betrokkenen of anderen zal voorkomen of beperken.
5.    Indien een situatie zoals beschreven in punt vier zich voordoet zal de VCP de betrokkenen op de hoogte stellen van het feit dat de geheimhouding verbroken zal worden, alvorens dit daadwerkelijk te doen.

Kandidaten

Het bestuur stelt voor te benoemen als Vertrouwenscontactpersoon

Anita Leenslag- Van der Male           

Anita en haar twee zonen zwemmen al vele jaren bij SCOM.
Anita werkt als verpleegkundige in het Spijkenisse Medisch Centrum en is vrijwilliger bij de Stichting Ambulance Wens.
Als VCP is zij eerste opvang/aanspreekpunt voor problemen: zoals agressie, pesten, geweld en seksuele intimidatie.

Contact met de Vertrouwens Contact Persoon